Ściąga podatkowa – Federacja Rosyjska – podatek od dochodu i majątku przesiębiorstwa

 No comments

1. Podatek od dochodu (zysku)

Podstawa podatkowa do naliczania tego podatku – dochody pomniejszone o wydatki.
Stawka podatku 24% od różnicy pomiędzy wydatkami i dochodem przedsiębiorstwa (wydatki firmy na opodatkowanie ustalone w art. 251-269 KP FR).
Sprawozdania sporządza się raz na kwartał. Terminy opłaty – 28 kwietnia, 28 lipca, 28 października, 28 marca.

 

2. Podatek od majątku przedsiębiorstwa

Podstawą do naliczania podatku jest:

  • wartość ostateczna środków trwałych;
  • wartość ostateczna środków pozabilansowych (nie wchodzących do majątku);
  • grunty – działka;
  • urządzenia, znajdujące się na bilansie;
  • zapasy : materiały, towary, wyprodukowane wyroby na magazynie i inne dobra materialne, znajdujące sie na bilansie;
  • wydatki, w tym aktywa pozabilansowe, wydatki na zakup majątku trwałego, wydatki na prace budowlano-montażowe, wydatki na zakup aktywy pozabilansowej, wydatki produkcyjne, inne wydatki, rozchody następnych okresów;

Stawka podatku – 2% rocznie od wartości średnio rocznej majątku.
Termin opłaty podatku od majątku – raz w kwartał (20 kwietnia, 20 lipca, 20 października, 20 marca).